Dziennik Zajęć Przedszkola

Nowe Wydanie Dziennika Zajęć Przedszkola MEN-I/2018.

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dziennik Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

dokumentowania przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym,
odnotowywania formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zapisu godziny przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola,
uzupełnienia informacji o adresach zamieszkania, jeżeli są różne od adresu dziecka,
adresu poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
zapisu tematów przeprowadzonych zajęć,
Przewidziany na 52 tygodnie zajęć edukacyjnych.
Wyd. Edulex